Kapasitetsreduksjon i Vy Tog AS som følge av koronasituasjonen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har i drøftinger med Vy Tog AS diskutert mulige tiltak for å unngå permitteringer. Som følge av pandemien opplever Vy Tog AS stor nedgang både i antall passasjerer og inntekter. Selskapet vil kunne få ekstra økonomisk støtte fra Jernbanedirektoraret (JDIR), i henhold til ordningen med tilleggsavtaler, som vil dekke store deler av underskuddet, men JDIR forutsetter da at virksomheten strekker seg langt for å redusere de økonomiske tapene. Størrelsen på tilleggsstøtten vil bli vurdert fra måned til måned. Vy Tog (Vest) vil derfor gjennomføre en produksjonsreduksjon.

NLF er innforstått med alvoret i situasjonen og partene er enige om følgende tiltak for å unngå permitteringer i Vy Tog AS (Vest):

  • Det avvikles kurs i.h.t. innmeldt behov.
  • Personalet oppfordres til å søke om å avvikle minst 5 feriedager (kode 211) i perioden 1.2. til 30.4. Oppfordringen gjelder alt personale Vy Tog As. Feriesøknadene vil bli behandlet i samsvar med kapasitet og behov for produksjonsnedtrekk. Dette kan variere noe fra sted til sted.
  • Personalets oppfordres til å avvikle overført ferie i samme periode, også ferie som allerede er avtalt i skjema for overføring av ferie.
  • Søknadsfrist for ovennevnte ferie er satt til 28. januar. Innkomne søknader blir behandlet samlet etter fristen. Hvis tiltakene ikke gir ønsket effekt vil det bli innkalt til nytt møte mellom partene for å vurdere andre tiltak, eventuelt permitteringer. Dersom andre tiltak, eventuelt permitteringer, blir bestemt, gis arbeidstageren mulighet til å trekke tilbake feriesøknadene.
  • For å sikre nødvendig fleksibilitet m.h.t å planlegge gjennomføring av tiltakene, er partene enige om det gjøres unntak i overenskomstens pkt 5.3.2 (første kulepunkt) slik at fristen for varsling av månedskart for februar endres fra 17 til 13 dager. (Inkluderer 3 dager til å si fra om endringer passer).
  • Varslingen av månedskartet for februar blir gjort mandag 18.1.2021.
  • Det gjøres for perioden 1.2-3 0.4-2021 unntak i overenskomstens punkt 5.3.2 (siste kulepunkt) om at «endringer av arbeidsplan mindre enn 2 uker før tjeneste, bekjentgjøres ved personlig kontakt og forespørsel», slik at «endringer av arbeidsplan mindre enn 10 dager før tjeneste bekjentgjøres ved personlig kontakt og forespørsel.»
  • Det gjøres for perioden 1.2 -3 0.4-2021 unntak i overenskomstens punkt 5.14.3, slik at kompensasjon for kort varsling utløses først ved varsling under 10 dager.
  • Gjeldende arbeidsplaner legges til grunn og rullerende endringer skal unngås.
  • Tiltakene om endret frist for varsling av månedskart og tjenester skal evalueres innen en måned før det eventuelt videreføres.

Partene er enige om at overenskomsten, arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder, unntatt de unntakene fra overenskomsten som er beskrevet over.

Det vil ikke bli utarbeidet nye turnuser (iht overenskomstens punkt 5.3.2). Årsaken til dette er at JDIR stiller krav om at Vy Tog AS skal kunne iverksette normalproduksjon i løpet av 14 dager.

NLF mener at et fortettet uttak av ferie i en slik situasjon vil være en solidarisk handling kolleger i mellom for å unngå mer uønskede tiltak.

Effekten av tiltakene skal evalueres. Vy Tog AS vil løpende informere NLF dersom tiltakene ikke gir ønskede effekt, eller det oppstår nye situasjoner. Ved behov for andre/ytterligere tiltak vil det gjennomføres nye drøftinger, og de avtalte tiltakene vil bli gjenstand for revurdering.

Fortsatt faste stillinger

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Et kjennetegn på et anstendig arbeidsliv er bedrifter med tariffavtale og faste ansatte i hundre prosent stillinger. Forutsetningen er sjølsagt at en er ansatt hos den reelle arbeidsgiveren og ikke i et bemanningsselskap eller en underleverandør.

Les mer…

Fribilletten skattlegges

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Når nye skatteregler trer i kraft 1. januar 2021 vil det fortsatt være gratis å eie og bruke personalbilletten. Det gis fremdeles 100 prosent rabatt på togreiser. Registrering («kjøp») av togbilletter eller periodebilletter knyttet til personalbilletten koster fortsatt 0 kroner.

Les mer…

Full støtte til HMF

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Gode fagforeningskamerater i HMF!

Heisfirmaet Schindler har gått til frontalangrep på sine tillitsvalgte og ansatte. Norges største heisfirma står i spissen for å knuse sterke fagforeninger.

Det har over lengre tid vært konfliktfylt mellom ledelsen i Schindler og de ansatte. Konflikten startet med at Schindler valgte å bryte en lokal avtale med fagforeninga. I denne avtalen heter det at bedriften må avtale, ikke bare drøfte, med foreninga ved en eventuell innføring av nye dataprogrammer. Schindlers ledelse velger å bryte avtalen og innfører ensidig et nytt dataprogram som de ansatte mener legger opp til dobbelfakturering av kundene.

Les mer…

EUs fjerde jernbanepakke til Høyesterett

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Opposisjonen på Stortinget vil be Høyesterett utrede hvor mye makt EUs fjerde jernbanepakke flytter til EU.

Tekst: Grethe Thorsen

Like etter at NLFs representantskapsmøte var avsluttet kom nyheten om at Stortingsgruppene til både Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet slutter seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere hvorvidt EUs fjerde jernbanepakke vil overføre myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte. Stortinget har muligheten til å bruke Grunnlovens paragraf 83 og innhente betenkninger fra Høyesterett om juridiske emner. Dette vil være første gang siden 1945 at Stortinget tar denne paragrafen i bruk.

Les mer…

EUs fjerde jernbanepakke til høyesterett

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

I oktober kom den gledelige meldingen om at et flertall i Stortinget vil prøve implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke for høyesterett før Stortinget behandler denne pakka. Tvilen om lovanvendelsen ved at en skal for å frasi seg suverenitet til et organ Norge ikke er medlem av som er årsaken til dette. Den juridiske betenkningen som jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen la fram etter bestilling fra NLF og NJF, har gjort så flertallet på Stortinget er usikre på lovligheten av å innføre denne pakka. Eriksen slår fast at EUs fjerde jernbanepakke er myndighetsoverføring til ERA og EU-kommisjonen som er mer enn «lite inngripende» og dermed i strid med grunnloven.

Les mer…